PDF UHK
Důležité!!!

Vždy před příjezdem na výuku si na webu v rozvrhu zjistěte příp. změny ve výuce (např. nemoc vyučujícího – zrušení výuky, změna místn. apod.).Informace pro obor Učitel střední školy

Obecné informace:

Doplňující pedagogické studium pro Učitele středních škol (USŠ) je určeno absolventům vysokých škol neučitelských oborů, kteří v současnosti vykonávají učitelskou profesi (popř. mají ambici tuto profesi vykonávat) a nejsou tudíž pro učitelskou profesi pedagogicko-psychologicky a oborově didakticky kvalifikovaní.

Studium je dvousemestrové (tzn. 1 rok), realizované částečně blokovou formou a částečně víkendovými konzultacemi, výjimečně probíhá výuka i v pátek. Studium se platí a v případě odstoupení v průběhu studia se poplatek nevrací!

Po absolvování tohoto studia získáte osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání o pedagogické způsobilosti pro učitele odborných předmětů na středních školách. Toto studium nemůže plně nahradit a ani nenahrazuje vysokoškolské pedagogické vzdělání. Získané osvědčení je doplňkem k vysokoškolskému diplomu.

Vzdělávací cíl:

Vybudovat u učitelů střední školy systém kompetencí v oblasti pedagogiky a psychologie pro kvalifikované vykonávání profese – pro úspěšné prognózování, realizaci a evaluaci výchovně vzdělávacího procesu. Je stěžejní prohloubit pedagogické a psychologické myšlení o jevech výchovně vzdělávací reality pro hlubší pochopení příčin, průběhu a následků pedagogických i životních situací a pro kvalifikovanější rozhodování při výuce odborných předmětů.
Důležité je rovněž přispět k samostatnosti, tvořivosti a flexibilitě v pedagogické práci učitele i v práci celé školy a přispět též k integraci nových teoretických poznatků se zkušenostmi učitele z vlastní praxe.
Tyto cíle budou realizovány prostřednictvím témat pedagogických disciplín (především základů pedagogiky, obecné a oborových didaktik, např. didaktiky technických, humanitních, ekonomických předmětů či didaktiky oborů terciální sféry atp.) a psychologie (především vývojové a pedagogické psychologie, sociální psychologie a psychologie osobnosti).

Cílovou skupinou pedagogů, kterým je tento kurz určen, jsou především učitelé středních škol s úplným vysokoškolským vzděláním.

Požadavek na doložení praxe

Posluchači, kteří vykonávají učitelskou profesi, se prokážou potvrzením zaměstnavatele o délce pedagogické praxe.
Posluchači bez pedagogické praxe jsou povinni absolvovat během studia nejméně 5 hodin náslechů a 10 hodin výstupů (doloženo úředním potvrzením vedení příslušné výchovně vzdělávací instituce, náklady spojené s absolvováním praxe si hradí posluchači sami, PdF je neproplácí).
Potvrzení o praxi prosím odevzdejte i s přihláškou k závěrečné zkoušce, indexem a závěrečnou prací (v jednom vyhotovení) na sekretariát Katedry pedagogiky a psychologie (na nové budově PdF) do stanoveného termínu ZZK

Místo konání výuky:

Výukové prostory v Objektu společné výuky na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové, budova A (Hradecká ul. 1227/4, Hradec Králové) - mapa, budova C (náměstí Svobody 301/1, Hradec Králové) - mapa a budova P-Pivovar (Pivovarské náměstí 1244/1, Hradec Králové) - mapa.

Průběžné hodnocení:

V jednotlivých semestrech získávají posluchači zápočty a zkoušky za účast a aktivity na přímé výuce; za tvorbu seminárních prací, projektů a za znalosti nabyté studiem předmětů. Vedle posuzování kvality zápočtových prací a výkonů u dílčích zkoušek bude významným výstupem hodnocení znalostí a dovedností při závěrečné zkoušce a obhajobě didaktického projektu. Od účastníků studia je průběžně získávána zpětná vazba formou evaluačních dotazníků.

Závěr studia:

Komisionální zkouška spojená s obhajobou didaktického projektu před stanovenou zkušební komisí v čele s jejím předsedou. Absolvent po obhajobě své práce a úspěšném složení zkoušky získává osvědčení o studiu.

Adresa pro korespondenci

Univerzita Hradec Králové
Rokitanského 62
500 03 Hradec Králové

Garantující pracoviště

Katedra pedagogiky a psychologie


Kontakt na sekretariát CŽV:
Mgr. Kateřina Vondráková telefon: 493 331 169


Kontakt na sekretariát KPP:
Mgr. Soňa Srbová
telefon: 493 331 310


Kontakt na garanta:
telefon: 493 331 320
Doc. PhDr. PaedDr. Kamil Janiš, CSc.


Kontakt na Centrum celoživotního vzdělávání:
telefon: 493 331 148
Mgr. Lenka Česáková

Poslední změny stránek

2018-07-01 Rozvrhy DPS

2018-01-04 Rozvrhy DPS